Site Yönetimleri ve Hukuki Danışmanlık

Waysim Yazılım olarak Sitede veya Apartmanda toplu yaşamanın doğurduğu ihtilaflarda tecrübeli ve doğru çözüm yolları sunmaktayız

Şehirleşmeyle birlikte çok katlı yapıların yapılmasıyla yaşamanın gereği bir takım haklar ve sorumluluklar ortaya çıkmaktadır. Site sakinlerinin istek ve gereksinimlerinin en doğru biçimde karşılanması ve beraberinde de daha yüksek seviyelerdeki idari ve ekonomik yönetimin en şeffaf şekilde gerçekleştirilebilmesi gibi pek çok faktör öne çıkıyor. Bu durumda site yönetimi avukatı ve hukuki danışmanlık hizmetleri çok daha önem arz ediyor.

KAT MALİKLERİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu görev ve sorumlulukları düzenleyen ve ihtilaflarda uygulanabilen kanundur.

KMK Madde 15 – Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Kat Maliklerinin borçları:

KMK Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

KMK Madde 19 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderle- rine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Ortak giderlerin teminatı:

KMK Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/10 md.)  Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumlulu- ğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. (Değişik son cümle: 14/11/2007-5711/10 md.) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır.


-KMK 32.madde; Kat malikleri, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdür.

-Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür (Md.20/a).


WAYSİM YAZILIM TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER
1-Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve üçüncü şahıslar hakkında; noter kanalıyla ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması,
2- Site yönetimi tarafından yapılacak hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve lehe olan koruyucu hükümlerin eklenmesine yönelik hukuki destek sunulması,
3-Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda müşterek paydada uzlaşma sağlanması,
4-Talep halinde ödenmeyen genel giderler ve aylık aidatlara yönelik ihtarname çekilmesi, cebri icra kanalıyla tahsili,
5-Kapıcı, bahçıvan, güvenlik görevlisi, temizlik elemanlarının işe alınması, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,


İCRA TAKİBİ
-Aidat ve diğer giderlerin ödenmemesi durumunda icra takibi yapılabilir.
-İcra Takibi açılmadan önce borçlu kat maliki veya kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Gönderilen ihtarnamenin kayıtlı ve yazılı posta ile yapılması her zaman faydalıdır.


Ortak yaşam alanlarımızda haklarımız ve sorumluluklarımızla huzurlu yaşamanın teminatıyız..